Cerveceria Santjoanina S.L. està compromesa amb la protecció i seguretat de les dades de caràcter personal que els usuaris o visitants d’aquest lloc web ens puguin facilitar. Aquesta Política de Privacitat té per objectiu informar als usuaris i visitants del nostre lloc web de tot el relatiu a la recollida i tractament de les seves dades personals per Cerveceria Santjoanina S.L.

Cerveceria Santjoanina S.L. es reserva el dret a modificar i/o actualitzar aquesta política de forma periòdica, amb la finalitat d’adaptar-la a la legislació aplicable a cada moment, així com a les pràctiques legítimes de Cerveceria Santjoanina S.L. En tot cas, el contingut de la nova política serà publicada al lloc web i estarà disponible permanentment pels usuaris i visitants del mateix. Es recomana als usuaris i visitants que llegeixin i consultin aquesta Política de Privacitat cada vegada que accedeixin a aquest lloc web.

 

Com recull Cerveceria Santjoanina S.L. les dades personals?

Cerveceria Santjoanina S.L. recull la informació de l’usuari o visitant d’aquest lloc web en diferents moments:

En el moment de la seva inscripció com a usuari registrat, mitjançant l’emplenament per la seva part d’un o més formularis electrònics habilitats a l’efecte en aquest lloc web. Aquesta identificació permetrà posteriorment a l’usuari registrat accedir o utilitzar determinats continguts o serveis oferts en aquest lloc web.

Durant la navegació pel lloc web, mitjançant el registre de la seva direcció IP.

Quan l’usuari o visitant es comunica amb Cerveceria Santjoanina S.L. mitjançant l’enviament d’un correu electrònic.

 

Per a què s’utilitzen les dades personals?

Formulari de dades personals

A cadascun dels formularis en els que es recullen dades de caràcter personal, l’usuari rebrà informació detallada sobre el tractament de les seves dades, la seva finalitat, els possibles destinataris de la informació, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes que li siguin plantejades i, en general, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Els camps marcats amb un asterisc (*) al formulari de registre a emplenar per l’usuari són necessaris i obligatoris per atendre la seva petició, essent voluntaria la inclusió de dades en els camps restants. La negativa de l’usuari a facilitar la informació requerida en els camps obligatoris facultarà Cerveceria Santjoanina S.L. a no atendre la petició.

Direccions IP

Des del moment en que l’usuari accedeix al nostre lloc web, la seva direcció d’Internet podria quedar registrada a les nostres màquines en forma de fitxers LOG (històrics). En conseqüència, l’usuari deixa rastre de la direcció IP que a cada sessió li hagi assignat el seu proveïdor d’accés, de tal forma que cada petició, consulta, visita o trucada a un element d’un lloc web podria quedar registrada. No obstant l’anterior, els fitxers LOG són anònims (de tal forma que no identifiquen el nom i cognoms de l’usuari) i s’utilitzaran únicament per finalitats internes com la realització d’estadístiques o per dur un control dels accessos al lloc web.

Enviament d’un correu electrònic

Les dades personals (incloent sense caràcter limitatiu la seva direcció de correu electrònic) que l’usuari o visitant d’aquest lloc web ens faciliti mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, seran incorporades a un fitxer del qual n’és titular i responsable Cerveceria Santjoanina S.L., amb l’objectiu d’atendre la seva petició, així com per enviar-li informació de contingut comercial o promocional sobre productes, serveis, notícies o esdeveniments relacionats amb Cerveceria Santjoanina S.L., per qualsevol mitjà inclòs el correu electrònic. No obstant l’anterior, aquest consentiment té el caràcter de revocable, pel qual si l’usuari no desitja que el tractament de les seves dades es realitzi amb la finalitat indicada, o desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, haurà de dirigir-se per escrit a Cerveceria Santjoanina S.L., adjuntat fotocòpia del seu DNI o document d’identificació equivalent, a Cerveceria Santjoanina S.L., Polígon Industrial Cal Gat nº15; 17860 Sant Joan de les Abadesses.

 

Com he d’actualitzar les meves dades personals?

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Cerveceria Santjoanina S.L. a través d’aquest lloc web, bé mitjançant l’emplenament del corresponent formulari o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, són vertaderes, correctes, actuals i completes, i es fa responsable de comunicar a Cerveceria Santjoanina S.L. qualsevol modificació o actualització de les mateixes. Per a fer-ho, hauran de comunicar per escrit a Cerveceria Santjoanina S.L. qualsevol modificació o actualització de les seves dades, enviant una carta, adjuntant fotocòpia del seu DNI o document d’identificació equivalent, a Cerveceria Santjoanina S.L., Polígon Industrial Cal Gat nº15; 17860 Sant Joan de les Abadesses.

 

Què succeeix si facilito a Cerveceria Santjoanina S.L. dades de terceres persones?

En el supòsit que l’usuari inclogui, bé al formulari electrònic corresponent o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de l’usuari, aquest haurà, amb caràcter previ a la inclusió o comunicació de les seves dades a Cerveceria Santjoanina S.L., informar a tals persones sobre el contingut d’aquesta Política de Privacitat. L’usuari garanteix que ha obtingut el consentiment previ d’aquestes terceres persones per la comunicació de les seves dades personals a Cerveceria Santjoanina S.L..

 

Quan es considera que he autoritzat a Cerveceria Santjoanina S.L. per al tractament de les meves dades?

Des del moment en que ens envies les teves dades personals, mitjançant l’emplenament dels formularis electrònics o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, ens autoritzes expressament a tractar les teves dades personals, amb les finalitats descrites a peu de cada formulari i/o en aquesta Política de Privacitat.

Igualment, l’accés o la utilització d’aquest lloc web implicarà l’acceptació íntegra d’aquesta Política de Privacitat per l’usuari o visitant, així com el seu consentiment i autorització per a la recollida, tractament i comunicació de les seves dades personals amb les finalitats descrites a aquesta Política de Privacitat.