CERVESA ARTESANA MINERA, sota la forma mercantil de CERVESERIA SANTJOANINA S.L., d’ara en davant MINERA ubicada al Polígon Industrial Cal Gat nº15; 17860 Sant Joan de les Abadesses. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona Tom 2922 , Foli 117, Secció 8, Fulla GI-54789 amb CIF B55167472, regula a través d’aquest avís l’ús de la seva WEB (www.minera.cat i www.minera.es).

I.- Usuaris
L’ accés a l’ús del lloc web de MINERA atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant en aquell mateix moment, plenament i sense reserves les presents condicions generals, així com les condicions particulars que en el seu cas, complementen, modifiquen o substitueixen les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

II.- Ús del lloc Web, serveis i continguts
L’ usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ ordre públic. Així mateix queda prohibit, l’ús del Web amb fins il·lícits o lesius contra MINERA o qualsevol tercer. Respecte als continguts (informacions, texts, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, dissenys….), es prohibeix:
– La seva reproducció, distribució o modificació sense comptar amb l’autorització dels seus legítims titulars.
– Qualsevol vulneració dels drets  de MINERA o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
– La seva utilització per tot tipus de fins comercials o publicitaris diferents als estrictament permesos.
– Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc Web per qualsevol mitjà diferent als que es posin a disposició dels usuaris, així com els que habitualment utilitzen la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al lloc Web de MINERA

III.- Modificació unilateral
MINERA podrà modificar unilateralment i sense avís, sempre que ho consideri oportú l’estructura i disseny del lloc Web, així com modificar o eliminar els serveis, continguts i condicions d’accés a l’ús del lloc Web.

IV.- Hipervincles
L’establiment de qualsevol “hipervincle” entre una pàgina web i qualsevol de les pagines Web del lloc Web de MINERA estarà sotmesa a les següents condicions:
– No es permesa la reproducció total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc Web de MINERA.
– No s’establirà deep-links amb les pàgines web del lloc Web ni dels seus serveis ni es crearà un browser o un border environment sobre les mateixes sense prèvia autorització de MINERA.
– La pàgina web en la que s’estableix l’hipervincle no tindrà cap marca, nom comercial, nom d’establiment, denominació, logotip, eslògan o uns altres signes distintius que pertanyin a MINERA sense la seva autorització.
– Sota cap circumstancia MINERA serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la que es realitzi l’hipervincle ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

V. Exclusió de Garanties i Responsabilitat
MINERA no atorga cap garantia ni es fa responsable en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que poguessin causar:
– La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web o dels seus serveis o continguts.
– La falta d’ utilitat, adequació o validesa del Web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
– L’existència de virus, programes maliciosos o lesius  en els continguts.
– La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió per part dels usuaris dels continguts
– L’ us il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o al ordre públic del lloc Web els seus serveis o continguts per part dels usuaris.
– La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris del lloc Web.
– El no compliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a traves del lloc Web.

VI. Duració
La durada de la prestació del servei del lloc Web i dels serveis és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior esmentat, MINERA es reserva el dret per interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que el formen en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

VII. Propietat Intel·lectual
Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual en el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït  una vulneració dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en la Web, deurà notificar la circumstancia a MINERA assenyalant:
– Dades personals del titular del drets presumptivament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent del titular dels drets haurà d’indicar la representació amb la que actua.
– Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva situació en el Web
– Acreditació dels esmentats drets de propietat intel·lectual
– Declaració expressa on l’ interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercer és de la exclusiva responsabilitat dels mateixos.

VIII. Legislació aplicable i Jurisdicció
Aquestes Condicions Generals es regularan per la legislació espanyola. MINERA i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’ usuari per quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercides derivades de la prestació del servei del Web i dels serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de lo establert. En el supòsit de que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, MINERA i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona.

Llei de protecció de dades
Mitjançant el present avís, MINERA informa als usuaris del lloc a Internet http://www.minera.cat (d’ara endavant el PORTAL), sobre la seva política de protecció de dades personals per que els seus usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a l’empresa MINERA les dades de caràcter personal que se’ls puguin demanar, o que la empresa MINERA puguin obtenir d’ells mateixos per la seva subscripció  o alta en alguns  dels serveis oferts en el PORTAL o a través del PORTAL.
A efectes del què ha estat expressa’t en la Llei Orgànica  15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal  (d’ara endavant LOPD), la empresa MINERA informa que les seves dades personals seran incorporades en un fitxer automatitzat de la seva propietat sent la seva finalitat possibilitar l’accés als serveis prestats per l’empresa MINERA des del PORTAL.

Així mateix se li comunica que en virtut de l’expressa’t per la norma, vostè por exercir el seu dret d’accés, de rectificar, de cancel·lació i d’oposició referent a les dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a la bústia minera@minera.cat, o un escrit a la empresa MINERA.